logo SJ Consulting

Case Study

klient: SJ Consulting dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego
miejsce: Warszawa, Gdynia
czas: od 2010 roku

Gdynia portem głębokowodnym

Wyzwanie:

Z roku na rok zwiększa się transport towarów kontenerami drogą morską. Dla utrzymania konkurencyjności polskich portów w Europie i na świecie, konieczny jest ich dalszy rozwój. Port Gdynia oraz BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy zabiegają o pogłębienie basenów portowych. Zarówno w opinii ekspertów, jak i Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz przedsiębiorców, inwestycja ta jest konieczna przede wszystkim ze względu na wzrost parametrów kontenerowców, czyli wykorzystywanie przez armatorów coraz większych (ok. 400 metrów długości) jednostek o coraz większym zanurzeniu. Działania Public Affairs koordynuje Zespół SJ Consulting.

Cele

Celem głównym działań komunikacyjnych jest nagłośnienie potrzeby pogłębienia gdyńskiego portu zarówno w mediach, dzięki czemu wzrośnie świadomość problemu w opinii publicznej, jak i wśród decydentów.

Komunikacja

W marcu 2012 roku zapoczątkowaliśmy dyskusję publiczną na temat korzyści, jakie pogłębienie przyniesie krajowej gospodarce, a także makroekonomicznym konsekwencjom ewentualnego zaniechania inwestycji, które skutkowałoby całkowitą marginalizacją gdyńskiego portu.

W konferencji pt. „Gdynia Portem Głębokowodnym” zorganizowanej przez Bałtycki Terminal Kontenerowy udział wzięli: Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Prezydent Miasta Gdyni, Przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oraz eksperci.

Agencja SJ Consulting odpowiedzialna była za:

SJ Consulting aranżuje i koordynuje działania mające na celu promocję idei pogłębienia Portu Gdynia. Dysponujemy bazą ekspertów oraz raportem prezentującym argumenty na rzecz inwestycji.